Pagdating ng islam sa

Ang rebelasyon na ito ay binubuo ng Relihiyong Islam.kahit man isa syang lalake at babae na naniniwala kay Allah at kay Propheta Mohammad(Sumakanya ang Kapayapaan) bilang kanyang Sugo at sya ay nagpapatotoo sa paniniwalang iyon at pagsasaksi sa pag papahayag ng pag tanggap sa Islam bilang kanyang relihiyon.◊ Ang mga Muslim ay naniniwala na walang tagapamagitan na mag papalapit kay Allah o manawagan at humiling sa ngalan nino man.Sila ay naniniwala na kahit sinong indibidwal ay maaring manalangin kay Allah ng kahit anoman ang kanyang hilingin at gustuhin.◊ Ang Tao ay hindi dapat husgahan sa mga dahilan na wala silang kagustuhan, kagaya ng kasarian, kulay, laki, lahi, kalusugan, atbp.Ang Islam ay nag tuturo sa pag-kakaiba ng tao at ito ay tanda ng kasaganaan sa Awa ni Allah at ng Kagandahan ng kanyang nilikha.Ang'Muslim' ay hindi dapat pagkamalan na isang'Arabo'; ang isang muslim ay isang tao na sumusunod sa rehiliyong islam at maari syang manggaling kahit saan man lahi at habang ang Arabo ay tumutukoy sa lahi, Ang isang arabo ay maaring pumili ng kahit anong relihiyon o systema ng paniniwala maging ito ay Kristyanismo, Islam, Budhismo, Hinduismo, Ateismo o kahit anong paniniwala. Ito ay nagtatag ng malinaw at madaling unawain na paniniwala at batas na kahit sino mang tagasunod o studyante ng relihiyong islam ay madali itong intindihin.Ang mga Arabo ay binubuo ng mahigit kumulang labing walong porciento(18%)ng populasyong muslim sa Daigdig ngayon, kung saan tinatanya na maging mahigit isa at limang pangkalahatan na populasyon ng Mundo. Ang Islam ay nag patibay ng decente at sibilisadong lipunan.

Yoong mga katangian na iyon ay para lamang sa kanyang mga nilikha.Ito ay importanteng gawin bago magsagawa ng salah at kung wala nito ang salah ng isang tao ay hindi katanggap-tanggap.Ang Litrato sa itaas ay isang “Raka’a isang Kompletong pagkasunod-sunod, na pagtindig, pagyuko, pagtitirapa at pag upo sa sahig, Ang bawat salah ay binubuo ng mga ilang Raka’a.Ang mga Muslim ay kinakailangan rumispeto ng dangal o dignidad ng sangkatauhan.Hindi mahalaga kung anumang Relihiyon, Lipi , Lahi o Lugar ng kapanganakan, Ang lahat ng sangkatauhan ay pinaparangalan.

Leave a Reply